GOOGLE ADS

Regulamin

§1

Korzystanie z Portalu i Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Portal jest skierowany do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu tzw. phrasal verbs.
 3. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 4. Korzystając z Portalu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej na adres uwagi@phrasalverbs.pl

§2

Konta Użytkowników

 1. Konto Użytkownika zostaje utworzone w momencie rejestracji na stronie phrasalverbs.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: nazwa / nick (będący jednocześnie loginem Użytkownika), hasło oraz adres email niezbędny do komunikacji między administratorem Portalu a Użytkownikiem. Użytkownik może podać także inne dane osobowe. Wszelkie dane są poufne, ale mogą być widoczne w profilu Użytkownika na jego życzenie.
 3. Użytkownik może umieścić w swoim profilu dodatkowe informacje tekstowe (np. swój opis, zainteresowania) oraz zdjęcie lub inny graficzny wizerunek (avatar).
 4. Użytkownik zgadza się udostępnić statystyki swojej obecności w Portalu (np. ilość dokonanych komentarzy, ilość rozwiązanych testów, itp.). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
 5. Nazwa / nick Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza lub wpisu na forum. Używana nazwa / nick nie mogą być obraźliwe czy wulgarne.
 6. Użytkownik ma prawo oceniać materiały edukacyjne za pomocą dołączonego modułu oceniającego.

§3

Komentarze i forum dyskusyjne

 1. Prawo do pisania komentarzy oraz działalności na forum dyskusyjnym mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Komentować można materiały edukacyjne (testy, opracowania).
 3. Zabronione jest używanie wulgaryzmów czy obrażanie innych Użytkowników. Takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia.
 4. Zabrania się reklamowania na Portalu innych stron internetowych oraz nakłaniania innych Użytkowników do kupna jakichś towarów bądź usług - za wyjątkiem podawania linków do stron internetowych dotyczących prasal verbs.

§4

Działania zabronione

 1. Zabronione jest zamieszczanie na Portalu linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim.
 2. Zabronione jest umieszczanie stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
 3. Zabronione jest działanie w sposób naruszający prawa innych Użytkowników Portalu.

§5

Prawa

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów konta w Portalu.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Portalu, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Administratora problemy techniczne.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie internetowej phrasalverbs.pl.

§6

Polityka Prywatności

 1. Zbierane za pośrednictwem Portalu dane osobowe (w tym adresy e-mail) podawane przy rejestracji Użytkownika znane są wyłącznie Administratorowi Portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane jedynie w celach technicznych mających związek z administracją Portalem.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia w panelu Użytkownika.
 4. Administrator zobowiązuje się do niepublikowania zgromadzonych danych poza Portalem.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane Użytkowników były w pełni bezpieczne.

§7

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 2. Właściciel Portalu nie odpowiada za sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
 3. Właściciel Portalu nie odpowiada za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).
 4. Właściciel Portalu nie odpowiada za udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Właściciel Portalu nie odpowiada za informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
 6. Właściciel Portalu nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników Portalu.

§8

Prawa autorskie

 1. Administrator, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 001994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Właścicielem praw autorskich do wszystkich opublikowanych w Portalu materiałów edukacyjnych jest właściciel Portalu. Ich publikacja i rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody właściciela są zabronione.
 3. Ilustracje (rysunki, zdjęcia, filmy itp.), o ile nie podano tego w treści materiału, są własnością ich autorów, a w Portalu są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych i za podaniem źródła.
 4. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie treści cudzych (plagiat) spoczywa na autorze materiału. Właściciel Portalu zobowiązuje się do usunięcia lub przeredagowania takich materiałów po zgłoszeniu naruszenia praw autorskich przez ich właściciela.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez właściciela Portalu uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Portalu niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres uwagi@phrasalverbs.pl
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym na stronie phrasalverbs.pl.
 5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Portalu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.